Skip to content
  • Veileder for grunnskolenettverk for lærere som underviser elever i sosiale og medisinske institusjoner

    MKA har i løpet av de siste 15 årene vært involvert som veileder og faglig ansvarlig i arbeidet med å etablere og drifte fagnettverk  i fire fylker; Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus og Rogaland. Grunnskolenettverket  Akershus fylkeskommune har nylig feiret sitt 10 årsjubileum ( 2006 -2016) med en egen rapport.  Rapport om grunnskolenettverket i Akershus fylkeskommune 2006-2016

  • Prosjektarbeid knyttet til utvikling av Lerberg skole og kompetansesenter, Buskerud fylkeskommune.

    MKA er engasjert som ekstern veileder i et 2-4 årig utviklingsprosjekt med oppstart i 2016 som har som mål å videreutvikle Lerberg skole og kompetansesenter i tråd med nye forutsetninger og oppgaver, endret elevgrunnlag og nye rammefaktorer. Skolen har ansvaret for opplæring av elever bosatt i sosiale og medisinske institusjoner i Buskerud fylke.Lerberg skole og kompetansesenter; http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Opplaring-i-institusjon/Opplaring-i-barnevern–og-helseinstitusjoner/ 

    Vi har i en årrekke arbeidet med fageltet skole-barnevern og har hele tiden vært opptatt av å understreke betydningen av et godt samarbeid mellom skole og institusjon. Det er helt avgjørende for denne elevgruppa at dette samarbeidet fungerer. Det er derfor gledelig at BUFDIR nå har gitt dette arbeidet høy prioritet og har knyttet et nærmere samarbeid med UDIR og utarbeidet en egen Veileder: https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/