Skip to content

Vi har lang erfaring med å veilede skoler og barnehager i klasse/gruppeledelse og hvordan hjelpe barn og unge som viser problematferd. Vi jobber tett sammen med lærerne/ barnehagelærerne,assistentene og skolens ledelse og gjerne i samarbeid med PP-tjenesten.

Gjennom samtaler, intervjuer, observasjon og kartlegging utarbeider vi i samråd med de involverte, inkludert elev(er) og foreldre, forslag til tiltak. Tiltakene vi anbefaler er kunnskapsbaserte og tilpasset den lokale konteksten.

Tiltakene prøves ut og følges opp og de ansatte får veiledning underveis.