Skip to content

 

Publikasjoner 2009-2019

Artikler

ALTERNATIVE SKOLER/ALTERNATIV OPPLÆRING/SMÅGRUPPEBASERTE TILTAK:

Jahnsen,H. Negaard, S. Rafaelsen,F. og Tveit,A. (2009):  Den ene dagen. Spesialpedagogikk 06/09

LÆRINGSMILJØ OG KLASSELEDELSE:
Ollestad,A. og Tveit, A. (2016): Å styrke den kollektive bevisstheten – Utdanning nr 16/ 2016

Elder, I. og Tveit,A. (2014): Kvantespranget – en modell for mestring og medvirkning i skolen – Utdanning nr 19/2014Tveit,A. (2009): Roser vi barn for mye – Spesialpedagogikk nr 10/2009 s 4-13

PP-RÅDGIVING:
Moen,T., Rismark, M., Sølvberg, A. og Tveit,A. (2019) :”Immediate and direct links from university course content to participants’ work practices” Nordic Studies in Education (Vol. 39, 4, pp. 281-293).

Rapporter/bøker

ALTERNATIVE SKOLER/ALTERNATIV OPPLÆRING/SMÅGRUPPEBASERTE TILTAK:
Jahnsen,H., Nergaard,S., Rafaelsen,F., Tveit ,A  (2009) “Den ene dagen” – en casestudie av smågruppebaserte deltidstiltak. Lillegården kompetansesenter

BARNEVERN OG SKOLE:

Arnesen, B. & Tveit, A. (2010): Rapport 1 om fagnettverk og kompetanseutvikling i Nettverk i Nord, Hollenderhaugen skolesenter, Rogaland Fylkeskommune.

Arnesen, B. & Tveit, A. (2013): Rapport 2 om fagnettverk og kompetanseutvikling i Nettverk i Nord, Hollenderhaugen skolesenter, Rogaland Fylkeskommune.
Tveit, A. (2016): Rapport om grunnskolenettverket i Akershus fylkeskommune 2006-2010, Akershus fylkeskommune.

 

KLASSELEDELSE, RELASJONER OG PROAKTIVE STRATEGIER:
Tveit, A. (2010): Det vi vet om bruk av ros og regler i klasserommet. Fredrikshavn: Dafolio forlag

Tveit,A. (2012) Anerkjennelse, ros og regler i klasserommet. Oslo: Gyldendal forlag
Tveit,A. (2016): Anerkjennelse og tallet 18 i T. Moen , (red.) Positive lærer-elev relasjoner- en klasseromsfortelling. Oslo: Gyldendal forlag

 

PP- RÅDGIVING:

Moen,T og Tveit,A (2012): Samhandling mellom PP-rådgivere og lærere. Trondheim:Akademika forlag
Tveit,A .(2014):PP-rådgiveres læring gjennom videreutdanning i L.Qvortrup (red) Inklusjonens historie og aktualitet. Fredrikshavn: Dafolo forlag

 Eldre publikasjoner 1994-2008

Artikler

ALTERNATIVE SKOLER/ALTERNATIV OPPLÆRING/SMÅGRUPPEBASERTE TILTAK:

Tveit, A. og Melbye, K. (1995): Alternativ skole – ikke alternativ til skole. Bedre skole 2/95.
Tveit, A. (1999): Alternative skoler – et amerikansk perspektiv sammenlignet med norske forhold, i  I skolens ytterkant. Artikkelsamling. Lillegården skriftserie 1/99.

 

BARNEVERN OG SKOLE:

Arnesen, B.  (1999) : Når plassering i barneverninstitusjon er en endeholdeplass for ungdommene. I Brobygget. Kunnskapsutveckling och participatorisk forskning i socialt arbete. Claezon I., Hjälm B. og Söderfeldt M. Malmø Høgskola, s. 84 – 95.
Tveit, A. og Ollestad, A. (1996) : Skole – og barnevernansatte: «De møtes og samtaler – men samarbeider de?» Embla 2/96.
Tveit, A. og Ollestad, A. (1996) : Barnevernsbarna – en segregert gruppe i skolen. Norsk Skoleblad 12/96.
Tveit, A. og Ollestad, A. (1996) : Barnevernbarn i institusjon – blir deres rettigheter ivaretatt? Spesialpedagogikk 6/96.
Arnesen, B. (2001): Sosialarbeidere i skolen – de nye søppelbøttene? Adresseavisen 13.09.01.
Tveit, A. og Arnesen, B.  (2004) ”Including youngsters from residential care into mainstream schools – is it possible? In Residential care- Horizons for a new century (ed Eriksson, H.G. og Tjelflaat,T) Ashgate Publishing Ltd.

 

INKLUDERING:

Tveit, A. (1998): Den inkluderende skole – også for elever med atferdsvansker? Norsk Skoleblad 11/98 s 26- 29.
Tveit, A. (1999): Bli kvitt dem, bli kvitt dem. Aftenposten kronikk 28/12 -99.
Tveit, A (2000) ”De umulige” og vi andre Adresseavisen kronikk 17/11
Tveit, A (2000) ”De umulige” – er det mulig? Kronikk Norsk Skoleblad
Tveit, A. (2001): ”De umulige” – er det mulig? Embla 1/2001.
Tveit, A (2005) : Krise og akuttintervensjon i skolen. Spesialpedagogikk 01/2005 s14-19

 

VEILEDNING:

Arnesen, B. (2000) : Beslutningsorientert veiledning – hvordan styrke kompetanse gjennom læring fra egen praksis? Embla 7/2000.
Tveit, A. (2001): Fokus på beslutningsprosessen – om beslutningsorientert veiledning . Norsk Skoleblad 29/2001 .
Tveit, A. og Arnesen, B. (2000) Decision oriented guidance – how to strengthen competence through learning by personal  experience       Midt-norsk kompetansesenter for atferd – Norway. Paper at FACE conference in Maastricht 12/5 – 2000

 
KLASSELEDELSE – WEBSTER-STRATTON:
Tveit, A (2002): Små barn med atferdsvansker  Spesialpedagogikk 10/2002.
Tveit, A og Arnesen, B (2007) Webster-Strattons lærerprogram – implementering i skole og barnehage. Spesialpedagogikk  09/07 s 20-29.

 

Rapporter/bøker

 

ALTERNATIVE SKOLER/ALTERNATIV OPPLÆRING:
Nergaard, S., Tveit, A. m.fl. (1999) : I skolens ytterkant. En artikkelsamling om alternativ opplæring. Lillegården kompetansesenters skriftserie 1/99.
Tveit, A. og Melbye, K. (1994) : Alternativ skole – ikke alternativ til skole. Undersøkelse om de alternative skolene i Norge. Rogneby kompetansesenter.

 

BARNEVERN OG SKOLE:
Arnesen, B. (1995) : Brudd og håp. 10 ungdommers møte med en korttidsinstitusjon. Hovedfagsoppgave Universitetet i Trondheim.
Arnesen,B. og Clifford, G. (1997) : Fra spesialskole til barneverninstitusjon – Utredning av Trogstad ressurssenter. Barnevernets utviklingssenter Midt-Norge/Rogneby kompetansesenter – Arbeidsrapport 1/97.
Arnesen, B. , Jahnsen,H.,Nergaard,S. ,Ollestad,A.Tveit,A. (2000) : «De umulige –er det mulig?» Grunnskolen – og ungdom bosatt i barneverninstitusjoner. En bok om problematferd og inkludering. Lillegården kompetansesenter skriftserie 2/2000.
Arnesen B. og Tveit A. (1999) : Evalueringsrapport «Tilpasset grunnskoleundervisning for institusjonsbarn i Bjugn kommune». Midt-norsk kompetansesenter for atferd.
Clifford G. og Arnesen, B. (1997) : Drømmen om selvstendighet. Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge – Arbeidsrapport 3.
Ollestad, A. og Tveit, A. (1996) : Barnevernsbarna – en segregert gruppe i skolen! En undersøkelse om grunnskoletilbudet til barn og unge bosatt i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner. Rogneby kompetansesenter.
Tveit, A. (1996) : Segregert for å bli integrert – eller integrert for å bli segregert? Hovedoppgave, pedagogisk institutt, NTNU i Trondheim.

 

PROBLEMATFERD OG SOSIAL KOMPETANSE:
Di Lord, B. Burzov,E.,Shehu,Z., Tveit,A., Koncocova,E., Zivojinivic, Z. Arnesen,B. og Repisky ,P. (2008) EUROPEACE – A framework , London
Nordahl, T.,Sørlie,M-A., Tveit, A.og Manger,T. (2003) : Alvorlige atferdsvansker – effektiv forebygging og mestring i skolen- Veileder for skolen. Læringssenteret
Nordahl, T,Sørlie,M-A, Tveit, A.og Manger,T.(2003) : Alvorlige atferdsvansker – effektiv forebygging og mestring i skolen- Veileder for skoleeier og skolens ledelse – Læringssenteret.
Nordahl, T.,Sørlie,M-A., Manger,T. og Tveit,A. (2005) Atferdsproblemer blant barn og unge.Teoretiske og praktiske tilnærminger.  Bergen: Fagbokforlaget.
Arnesen, B., Ollestad,A. og Tveit,A. (2005) Det omsorgsfulle barnet. Om barns omsorgsevne og venskapsrelasjoner. Trondheim:MKA
Knudsmoen, H.,Holth ,P.,Nissen,P., Schultz, J H.,Tveit,A. og Torsheim, T. (2006) Vurdering av program for forebygging av av problematferd og utvikling av sosial kompetanse i Nordahl mfl(red.) Forebyggende innsatser i skolen.  Oslo : Ut. Dir. og SH dir.

 

Les bokanmeldelser