Skip to content

Webster-Stratton «De utrolige årene»

MKA har siden 2001 arbeidet systematisk med trening, opplæring og implementering i programsserien «De utrolige årene» utarbeidet av Carolyn Webster-Stratton.

Vi har kompetanse både som gruppeledere og mentorer i skole og barnehageprogrammet.

Pedagogisk analyse og refleksjon

MKA har lang erfaring i å arbeide med ulike metoder for pedagogisk analyse og refleksjon som et redskap i å utvikle de profesjonelles bevissthet og praksis.

Vi tilbyr opplæring og veiledning i bruk av følgende analyse- og veiledningsmetoder:

  • Beslutningsorientert veiledning
  • Analysemodellen

Barnevern og skole

MKA har i løpet av de siste 15 årene vært involvert som veileder og faglig ansvarlig i arbeidet med å etablere og drifte fagnettverk i fire fylker; Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus og Rogaland. Pr dato er vi fortsatt aktivt med i Akershus som nettopp kunne feire sitt 10 årsjubileum ( 2006 -2016) les egen rapport om grunnskolenettverket.

  • Prosjektarbeid knyttet til utvikling av Lerberg skole og kompetansesenter, Buskerud fylkeskommune.

MKA er engasjert som ekstern veileder i et 2-4 årig utviklingsprosjekt med oppstart i 2016 som har som mål å videreutvikle Lerberg skole og kompetansesenter i tråd med nye forutsetninger og oppgaver, endret elevgrunnlag og nye rammefaktorer. Skolen har ansvaret for opplæring av elever bosatt i sosiale og medisinske institusjoner i Buskerud fylke.

Vi har arbeidet med fageltet skole-barnevern fra starten av og har hele tiden vært opptatt av å understreke betydningen av et godt samarbeid mellom skole og institusjon. Det er helt avgjørende for denne elevgruppa at dette samarbeidet fungerer. Det er derfor gledelig at BUFDIR nå har gitt dette arbeidet høy prioritet og har knyttet et nærmere samarbeid med UDIR. Se Skoleveilederen.

Utagerende atferd og mobbing

MKA tilbyr kurs og veiledning knyttet til arbeid med å forebygge, redusere og håndtere utagerende atferd og mobbing.  Arbeidet baseres på en forståelse av at barn og unge som viser utagerende og negativ atferd primært trenger prososial støtte og hjelp, men at handlingene deres må konfronteres og stoppes.

Likeledes at de voksne som møter dem er i stand til å være autoritative og vise omsorg og samtidig ha nødvendig kontroll.

For nærmere informasjon om kursrekke les her

Læringsmiljø & klasseledelse

Vi tilbyr innsats i form av veiledning, opplæring og tiltaksutvikling knyttet til følgende tema og områder:

  • Relasjonsorientert klasseledelse
  • Proaktive strategier
  • Voksenrollen – den autoritative voksne
  • Elev- elev relasjonen og klassemiljøet
  • Skole-hjem samarbeid

Prosjekter og samarbeidspartnere:

  • Bedre læringsmiljøprosjektet fra 2010-2014
  • Læringsmiljøprosjektet i Sør-Trøndelag fylke 2014-2015

Konsultasjon
og veiledning

Vi har lang erfaring med å veilede skoler og barnehager i klassemiljøproblemer og hvordan hjelpe barn og unge som viser problematferd. Vi jobber tett sammen med lærerne/ barnehage- lærerne,assistenene og skolens ledelse og gjerne i samarbeid med PP-tjenesten.

Gjennom samtaler, intervjuer, observasjon og kartlegging utarbeider vi i samråd med de involverte, inkludert elev(er) og foreldre, forslag til tiltak.

Tiltakene prøves ut og følges opp og de ansatte får veiledning underveis.